O PROJEKCIE

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów Informatyka na europejskim i krajowym rynku pracy. Planowane jest wysłanie dwóch grup uczniów na staż, w każdej grupie po 18 uczniów i po 2 nauczycieli opiekunów w następujących terminach: 20.04.2013 - 4.05.2013 oraz 12.10.2013 - 26.10.2013. W ramach stażu uczniowie zostaną przydzieleni do firm znajdujących się w mieście Clonmel w okręgu Tipperary, oraz w jego najbliższej okolicy. Poczas odbywania stażu zorganizowane zostaną wycieczki do ciekawych miejsc w Irlandii. Młodzież będzie mieszkać w domach rodowitych Irlandczyków mając sposobność do rozmów z gospodarzami i poznania specyfiki mieszkańców tego kraju.

REKRUTACJA


Kryteria naboru uczniów do wyjazdu na staż zagraniczny:
 • oceny z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego z klasy II punktowane następująco:
  celujący (6 pkt),
  bardzo dobry (5 pkt),
  dobry (4 pkt),
  dostateczny (3 pkt),
  dopuszczający (2 pkt)
 • ocena z zachowania z klasy II punktowana następująco:
  wzorowe (3 pkt), bardzo dobre (2 pkt), dobre (1 pkt)
 • test z języka angielskiego punktowany następująco:
  90% - 100% (10 pkt),
  75% - 89% (8 pkt),
  60% - 74% (6 pkt),
  50%-59% (4 pkt),
  poniżej 50% (0 pkt)
 • rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: ocena w skali od 0 - 6 pkt
 • test kompetencji z zakresu ICT punktowany następująco:
  90% - 100% (10 pkt),
  75% - 89% (8 pkt),
  60% - 74% (6 pkt),
  50%-59% (4 pkt),
  poniżej 50% (0 pkt)
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji sporządzona będzie lista podstawowa:
36 osób (2 grupy po 18 osób) oraz lista rezerwowa: 6 osób.

* Szczegółowy regulamin rekrutacji dostępny jest u koordynatora Projektu.

ZAJĘCIA PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem na staż zagraniczny uczniowie wezmą udział w zajęciach pedagogiczno – językowo – kulturowych, które prowadzone będą w ramach zajęć pozalekcyjnych. Rolą zajęć pedagogicznych będzie przygotowanie uczniów do radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych w obcym kraju i ma także ułatwić integrację w nieznanym środowisku. Zajęcia językowe, konwersacyjno - leksykalne, mają za zadanie poszerzenie przez uczniów słownictwa z zakresu branży informatycznej oraz nabycie umiejętności prowadzenia dialogów sytuacyjnych i konwersacji z wykorzystaniem poznanej leksyki. Przygotowanie kulturowe ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat Irlandii (geografia, historia, polityka, kultura, obyczaje).